ANA SAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  HABERLER  |  NAKLİYE FİYATLARI  |  TEKNİK BİLGİLER  |  İLETİŞİM
Nakliye Dahil
Teklif Al
 
Haberler

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

08.08.2019

Kamu İhale Genel Tebliği 2019 değiştirildi. 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan değişiklik metni ile fiyat farkı ve yeni fiyat hesaplanması konusunda önemli değişiklikler yapıldı!
Kamu İhale Kurumu müteahhitler tarafından beklenen Kamu İhale Genel Tebliği değişikliğini gerçekleştirdi. İşte beklenen yeni yönetmelik!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.4 üncü maddesinde yer alan “önce ölmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya iflası” ibaresi, aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42.5. numaralı madde eklenmiştir.
“42.5. Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda;
a) İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması
durumunda sözleşmeye devam edilebilir.
b) İlgili ortak (pilot veya koordinatör) tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaz ise
diğer ortaklarca yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dâhil o
iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam
edilebilir.
c) İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaması
veya diğer ortaklar tarafından yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar iade edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 48.1 inci maddesinde yer alan “yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün” ibaresi “Yapım
İşleri Genel Şartnamesinde yer alan süreler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 51.1 inci maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 07/07/1982 tarih ve B-01/
İh.İş.Md.Gr.3/99-2/101156-B sayı ile yayımladığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükteki ilgili” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 52.1 inci maddesinde yer alan “Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “İş kalemi miktarının değişmesi”
başlıklı 29 uncu maddesine göre teklif birim fiyat sözleşmelerde iş kalemi miktarının değişmesi halinde; sözleşme eki birim
fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında” ibaresi “Birim fiyatlı işlerde
herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı
sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesinin sonuna aşağıda yer alan 53.5. ve 53.6. numaralı maddeler eklenmiştir.
“53.5. Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci
maddesinin beşinci fıkrasına göre;
a) Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunması halinde, anılan Şartname
maddesi uyarınca hesaplanan yeni birim fiyat (YBF); yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim
fiyatın (BİTBF), idarece aynı iş kalemi için resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata (BİHBF) oranı (0,90’ı
aşmamak üzere) ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın (BF) çarpılması
sonucunda elde edilen tutarı geçemez. Bu itibarla, nihai olarak yeni iş kaleminin birim fiyatının hesaplanmasında aşağıdaki
formül kullanılır.

Kaynak: emlak365.com/emlak-haberleri/kamu-ihale-genel-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-2-h21642.html   Paylaş

Geri Dön

 

GÜNCEL DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Üçevler mah.Tanay Cad.Karnur Şahinbey Apartmanı No:19/8 Nilüfer / Bursa

Telefon : 0224 502 55 45
Mobil : 0532 714 65 55


ANA SAYFA   |   HABERLER   |   NAKLİYE FİYATLARI   |   TEKNİK BİLGİLER   |   HESAP NUMARALARIMIZ   |   İLETİŞİM