• USD 16,9928
  • EURO 17,5614
  • ALTIN 0.00
Kişisel Verilerin Korunması
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


             İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Güncel Demir Çelik San. Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Güncel Demir” olarak anlacaktır.) tarafından Güncel Demir’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince hazırlanmıştır.  Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.


 1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


               Güncel Demir tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Güncel Demir tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; - Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası - Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Güncel Demir’in sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası Güncel Demir tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; - Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası - Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası - Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası - Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Güncel Demir’in ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; - Güncel Demir denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - Güncel Demir faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası - Güncel Demir operasyonlarının güvenliğinin temini - Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması - Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi Güncel Demir tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; - Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası - Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi - Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi - Hukuk işlerinin takibi - İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası Güncel Demir’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; - Tedarikçiler, satış yapan gerçek ve tüzel kişiler, Fiyat sunan kuruluşlar,  iş ortakları ve/veya sair kişilerle olan ilişkilerin yönetimi - Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası - iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi hakkındadır. 


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


              Toplanan kişisel verileriniz; Güncel Demir tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Güncel Demir tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Güncel Demir ve Güncel Demir’in iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Güncel Demir’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ürün/belge teslimi amacıyla Kargo/taşıma firmalarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


 3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


               Kişisel verileriniz Güncel Demir tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Güncel Demir ‘in erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.


 4- Güncel Demir Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları


               Güncel Demir, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. - Güncel Demir ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Güncel Demir tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Güncel Demir iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. - Ayrıca yine Güncel Demir ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi iş yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla restoranlar ile paylaşılabilecektir.


 5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları:


 Kişisel veri sahibi (ilgili kişi) olarak KVKK’nın 11.maddesine istinaden;

                    (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


                  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile        

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@gunceldemir.com Linkinden/e-posta adresinden Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Güncel Demir’in kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Güncel Demir’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Güncel Demir ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 


                       

İletişim  Adresi      : Güncel Demir Çelik San ve Tic. A.Ş.

                               Üçevler Mah.Tanay Cad. No:19/8 NİLÜFER / BURSA 

Telefon Numarası : 0 224 502 55 45

E-posta                : info@gunceldemir.com   

 

Toplam Kullanıcı Sayısı
52,762 Kişi

Toplam Talep
6,957 Adet

Toplam Tonaj
357166 Ton