• USD 0
  • EURO 0
  • ALTIN 0.00
GERİ
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Resmi Gazete İle Yayımlandı!
29.11.2019  11:26ÇED Yeterlilik Belgesi tebliği 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında ÇED raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ait usul ve esaslar resmen belirlenmiş oldu. Detaylar haberimizde... 

Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni yönetmelik yayımlandı.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği ile beraber kurum ve kuruluşların ÇED raporu ve proje ilerleme raporu hazırlarken izleyeceği ve uyacağı usul ile esaslar belirlenmiş oldu.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, ÇED Yeterlik Belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini, 

c) ÇED Başvuru Dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan Genel Format esas alınarak hazırlanan dosyayı, 

ç) ÇED Gerekli Değildir Kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını, 

d) ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen Özel Formata göre hazırlanacak raporu, 

e) ÇED Yeterlik Belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası veya Proje İlerleme Raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi, ÇED yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler Başvuruların değerlendirilmesi ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri Diğer yükümlülükler ve hususlar ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

Kaynak: Emlak365
Paylaş       


Yorumlar
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.  


   Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapınız.Toplam Kullanıcı Sayısı
38,501 Kişi

Toplam Talep
3,615 Adet

Toplam Tonaj
189085 Ton